הזמנה לאסיפה כללית של העמותה – 26.4.21

שלום לחברי וחברות עמותת המקור, ידידים וידידות, ושותפים ושותפות לדרך,

בתאריך 26.4.2021 בשעה 20:00 תכונס אסיפה כללית של עמותת המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית וקוד מקור פתוח (ע"ר).

שימו לב: במהלך האסיפה יתקיימו בחירות למוסדות העמותה. נכון למועד פרסום הודעה זו, טרם התקבלו הודעות על מועמדות ומועמדים למילוי התפקידים השונים (ועד מנהל וועדת ביקורת). שניים מחברי הועד הנוכחיים הודיעו כבר כי אין בכוונתם להמשיך בתפקידם. בהעדר המספר המינימלי של ממלאי התפקידים (3 בועד ו-3 בועדת הביקורת), העמותה לא תוכל להמשיך לפעול ותאלץ להתחיל בהליך של פירוק.

בשל המצב הנוכחי ובהתאם להנחיות, אסיפת העמותה תתבצע באמצעות שיחת וידאו (מלווה בצ׳ט אם יהיה צורך בכך. ככל הידוע לנו, אין בעמותה כיום חברים או חברות עם מוגבלות שמפריעה להשתתף בשיחת וידאו; נתאים את עצמנו במקרה שעד האסיפה יהיו). פרטים טכניים על אופן ההתחברות לשיחה ישלחו בהמשך.

במידה ובמועד שנקבע לא יהיה קוורום (רבע מכלל חברי העמותה), האסיפה תדחה בשעה ותתקיים באותם אמצעים, בכל הרכב שהוא.

על סדר היום:

   1. הצגת דוחות כספיים ומילוליים לשנת 2019 ואישורם.

   2. אישור המשך העסקת רחלי פישר כרו״ח העמותה.

   3. סיכום הקדנציה ומצב העמותה ע״י הועד היוצא.

   4. הערות ועדת הביקורת.

   5. דיון חופשי על המצב והעתיד. הדיון יהיה תחום בזמן (20 דקות).

   6. דיון בנושא „התאמת אירועי העמותה לתקופת הקורונה והאם יש רעיונות שכדאי לשמר גם לאחר מכן?” (לבקשתו של אביב סלע)

   7. בחירות לועד ולועדת הביקורת.

אנו קוראים לכל מי שהעמותה חשובה לה או לו, לשקול להתמודד על מקום בועד או בועדת הביקורת, ולהודיע על כך בפורום העמותה. מילוי תפקיד כזה דורש חברות בעמותה, אבל את זה אפשר לסדר.

פרטים טכניים יותר:

טיוטות הדוחות (לסעיף 1 לעיל) יועברו לעיון החברות.ים לפני האסיפה. אנו מקווים שדיון עליהם, או על כל נושא אחר בסדר היום, יתקיים בפורומים של העמותה, בכתב, לפני האסיפה. זאת, הן משיקולי אסינכרוניות והן משיקולי חיסכון בזמן באסיפה.

הצבעות יתקיימו בוידאו משיקולי זיהוי. כמובן, בעקבות זאת, כל ההצבעות יהיו גלויות. יש לוודא יכולת השתתפות הכוללת וידאו טרם תחילת האסיפה, לא תתאפשר הצבעה ללא הזדהות ויזואלית.

חבר או חברת העמותה שירצו להשתתף בהצבעות אך לא יוכלו להשתתף באסיפה, יוכלו לשלוח הודעת ייפוי כח לועד, המפרטת את ההצבעות, עם חתימתם (כן, הפיזית, מצולמת, על הדף שבו כתובות ההצבעות. לא חתימה דיגיטלית).
למען הסר ספק, משתתפותים באמצעות ייפוי כח לא ייספרו לצורך קוורום, אך משתתכנס האסיפה, קולותיהןם יחשבו בהצבעות.

אנו מזכירים לכולם לשלם את דמי החבר לעמותה. הודעה אישית על מצב התשלום תצא לחברי וחברות העמותה.

בברכה,
        ועד עמותת המקור